Prohlášení o zpracování osobních údajů

Prohlášení o zpracování osobních údajů

Prohlášení o zpracování osobních údajů dle nařízení EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)  v platném znění (dále jen „GDPR“ ) a poučení subjektů údajů (dále jen „prohlášení“)

1. Správce osobních údajů Mgr. Veronika Plátová, se sídlem Budovcova 700/14, 370 01, České Budějovice, IČ: 766 08 841 jako správce údajů (dále jen „správce“) Vás tímto v souladu s čl. 12 nařízení GDPR informuje o zpracování Vašich osobních údajů a o Vašich právech.

2. Účel zpracování osobních údajů je: a) plnění smlouvy, b) ochrana práv správce nebo jiných dotčených osob (např. vymáhání pohledávek správce, uplatnění nároku na náhradu škody jak správcem, klientem, třetí osobou), c) prezentace správce na internetu a jiných veřejně dostupných místech. Poskytnutí osobních údajů je smluvním požadavkem správce. V případě neposkytnutí požadovaných osobních údajů má správce právo odmítnout klientovi poskytnout své služby.

3. Kategorie subjektů údajů: klienti správce.

4. Kategorie osobních údajů, které jsou předmětem zpracování a) adresní a identifikační údaje sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikace klienta (např. jméno, příjmení ,titul, datum narození, adresa trvalého pobytu) a b) údaje poskytnuté nad rámec příslušných zákonů zpracovávané v rámci uděleného souhlasu ze strany klienta ( zpracování fotografií).

5. Zdroje osobních údajů: přímo od klientů (subjektů údajů).

6. Rozsah zpracování osobních údajů. Osobní údaje jsou zpracovány v rozsahu, v jakém je příslušný klient správci poskytl, a to v souvislosti s uzavřením smluvního či jiného právního vztahu se správcem.

7. Způsob zpracování a ochrany osobních údajů. Zpracování osobních údajů provádí správce. Zpracování je prováděno v jeho provozovně a sídle správce přímo správcem či jím pověřenou osobou. Ke zpracování dochází prostřednictvím výpočetní techniky , popř. i manuálním způsobem u osobních údajů v listinné podobě za dodržení všech bezpečnostních zásad pro zprávu a zpracování osobních údajů . Za tímto účelem přijal správce technicko-organizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů, zejména opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů . Veškeré subjekty, kterým mohou být osobní údaje zpřístupněny, respektují právo klienta na ochranu soukromí a jsou povinny postupovat dle platných právních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů.

8. Doba zpracování osobních údajů. Správce zpracovává osobních údaje zásadně po dobu, po kterou klient navštěvuje provozovnu správce údajů za účelem poskytování služeb nabízených správcem či třetí osobou v prostorách provozovny. Jde o dobu nezbytně nutnou k zajištění práv a povinností plynoucích jak ze závazkového vztahu, tak i z příslušných právních předpisů. S ohledem na charakter služeb poskytovaných správce bude správce shromažďovat osobní údaje klienta do doby, kdy klient přestane využívat služeb správce po dobu delší než  6 měsíců, případně do doby, kdy klient správci výslovně oznámí, že již služeb správce nadále využívat nebude.

9. Prohlášení správce a poučení o právech subjektu údajů. Správce prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny. Klient má jako subjekt údajů veškerá práva přiznaná nařízením GDPR a dalšími právními předpisy. Klient má především právo požadovat od správce přístup k osobním údajům týkajícím se subjektu údajů a na podání informace zejména o době a účelu zpracování, kategorii dotčených osobních údajů, příjemcích údajů, právo požadovat výmaz nebo opravu osobních údajů, popřípadě omezení zpracování a získat od správce o opravě, výmazu nebo omezení zpracování informaci. Klient má dále právo vznést námitku proti zpracování, jakož i právo na přenositelnost údajů a podat stížnost u dozorového orgánu. Klient má právo nebýt předmětem řádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro něho právní účinky nebo se ho obdobným způsobem významně dotýká. Klient má právo být informován o porušení zabezpečení osobních údajů.

+420 773 006 455
info (zavináč) thinkyoga.cz
Veronika Plátová